Skólareglur Laugarnesskóla

Skólareglur Laugarnesskóla eru unnar með hliðsjón af og í samræmi við 14. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008, reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum og  verklagreglur Reykjavíkurborgar um þjónustu við grunnskólanema með fjölþættan vanda.

Einnig eru áherslur í PBS (Positive Behavior Support) forvarnar- og hegðunarkerfi sem notað er í skólanum hafðar til hliðsjónar.

Í Laugarnesskóla er lögð áhersla á samvinnu allra sem þar starfa við að byggja upp jákvæðan starfsanda og leysa ágreining friðsamlega, af umburðarlyndi og virðingu við alla. Undanfarin ár hefur verið innleitt heildstætt agakerfi PBS, sem miðar að því að allir starfsmenn skólans komi að mótun og viðhaldi æskilegri hegðun í skólanum. Til þess að svo megi verða er mikilvægt að hver og einn virði náunga sinn sem sjálfan sig og trufli ekki aðra við vinnu sína.

Laugarnesskóli vill í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Í skólanum er unnið eftir einkunnarorðunum lífsgleði, nám, samvinna, kærleikur, ósk, og eru skólareglur tengdar þessum meginstoðum. Til að tryggja gott skólastarf setjum við í Laugarnesskóla okkur starfsreglur sem gilda á skólatíma. Kennarar kynna nemendum skólareglurnar og ræðir mikilvægi þeirra í skólasamfélaginu. Að hausti er farið vel yfir reglurnar en jafnframt eru þær rifjaðar upp síðar eftir efnum og aðstæðum. Í samvinnu við heimilin vill starfsfólk skólans leitast við að vera nemendum góðar fyrirmyndir og leggja áherslu á að efla siðferðisvitund og ábyrga hegðun þeirra.

Samskipti og framkoma

Grunnskóli er vinnustaður nemenda og þeirra annað heimili. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Allir nemendur eiga rétt á að fá að stunda nám við skólann í friði og öryggi. Allir nemendur eiga rétt á að koma skoðunum sínum á framfæri.

Við hrósum fyrir það sem vel er gert og hjálpumst að við að laga það sem miður fer.

Við komum fram við aðra eins og við viljum láta koma fram við okkur.

Góð umgengni innandyra

Nemendum ber að ganga vel um húsnæði og skólalóð, virða þær reglur sem settar eru og fara að fyrirmælum starfsfólks. Nemendum og starfsfólki ber að sýna prúðmannlega framkomu og bera virðingu fyrir öllu umhverfi sínu

·         Við heilsum og kveðjum á hæverskan hátt og sýnum hvert öðru virðingu í orðum og gerðum.

·         Við göngum ávallt hægra megin í stigum og á göngum

·         Við göngum hljóðlega um skólahúsnæðið

·         Við gætum þess að það ríki vinnufriður á sameiginlegum vinnusvæðum.

·         Við bíðum í röð þangað til kemur að okkur

·         Við hengjum yfirhafnir á snaga og röðum skóm snyrtilega.

·       Góð hegðun í matsalnum

·         Við göngum í röð frá skólastofu í matsal

·         Við bíðum í röð eftir því að komi að okkur

·         Við sitjum prúð á meðan við mötumst

·         Höfum hljótt meðan borðað er.

·         Við göngum snyrtilega frá þegar við erum búin að borða og förum aftur í stofuna eða í frímínútur.

Góð hegðun utandyra

Samskipti nemenda í útivist skulu einkennast af félagsanda, tillitssemi og virðingu fyrir umhverfi, skólafélögum og starfsfólki.

·         Við tökum tillit til annarra í frímínútum.

·         Við göngum vel um trjágróður og leiktæki.

·         Ef við verðum vör við að einhverjir eru að brjóta skólareglur snúum við okkur til starfsmanna

·         Við virðum rétt annarra til að fá að vera í friði.

·         Við komum inn strax og skólabjallan hringir.

·         Við köstum einungis snjó á afmörkuðu leiksvæði.

·         Við látum hjól, hlaupahjól eða línuskauta vera kyrr í frímínútum.

Nemendur eiga að vera á skólalóð í frímínútum og halda sig á fyrirfram ákveðnum svæðum. Boltavöllum er úthlutað eftir ákveðnu kerfi og ber nemendum að virða rétt annarra til notkunar þeirra. Hætta skal leikjum þegar skólabjalla hringir og fara inn.Nemendum ber að fara í útivist í frímínútum.. Ef nemandi þarf að vera inni af einhverjum orsökum geta foreldrar óskað þess og þurfa að senda skriflega beiðni um slíkt til umsjónarkennara.

Góð hegðun í ferðum á vegum skólans

Skólareglur Laugarnesskóla gilda i öllum ferðum. Nemendur eru fulltrúar skólans í þeim ferðalögum sem farin eru á vegum hans. Þeim ber að hlíta sömu reglum á ferðalögum sem í skólanum. Komist nemandi af einhverri ástæðu ekki með í skipulagðar vettvangs- eða nemendaferðir er honum ætlað að mæta í skólann til annars skólastarfs. Nemendur og foreldrar/forráðamenn fá upplýsingar um fyrirhuguð ferðalög/vettvangsferðir tímanlega. Ef ferðalag á vegum skólans stendur yfir nótt þarf skriflegt leyfi foreldra/forráðamanna. Hafi málum nemanda verið vísað til skólastjórnenda vegna brota á skólareglum er það ákvörðun skólastjórnar í samráði við umsjónarkennara hvort viðkomandi nemandi fær heimild til þátttöku í ferð á vegum skólans. Ávallt skal gera ráðstafanir til þess að nemandinn fái umönnun eða kennslu á meðan á ferðinni stendur og tilkynna foreldrum/forráðamönnum ástæður og tilhögun. Gerist nemandi sekur um brot á skólareglum eða landslögum þar sem hann er á vegum skólans verður hann sendur heim á kostnað foreldra / forráðamanna sinna.

Öryggisatriði

Af öryggisástæðum er þess óskað að reiðhjól séu búin nagladekkjum þegar hálka er eða snjór. Samkvæmt umferðalögum á allur búnaður á reiðhjólum að vera í lagi og að nemendur séu með hjálma. Það sama gildir um hjólabretti, hlaupahjól og línuskauta.

Peningar, tæki og önnur verðmæti

Nemendum er óheimilt að koma með peninga í skólann að þarflausu. Verðmæti skulu ekki skilin eftir í fatnaði á göngum eða í búningsklefum. Verðmæti sem nemendur taka með sér í skólann er á ábyrgð foreldra/forráðamanna. Valdi nemandi skemmdum á búnaði og tækjum skólans, starfsfólks eða skólafélaga skulu forráðamenn bæta tjónið. Skólinn ber ekki ábyrgð á reiðhjólum, og hlaupahjólum sem nemendur koma á í skólann. Öll mál sem tengjast skemmdum verða foreldrar að gera upp sín í milli. Nemendum ber að fara vel með námsgögn sem þeim eru fengin. Týni nemandi bók eða kennslutæki sem hann ber ábyrgð á eða skemmi af ásettu ráð, ber forráðamönnum að bæta skaðann.

Reglur um rafeindatæki

Nemendum er óheimil notkun farsíma á skólatíma. Skólatími telst sá tími sem nemendur eru í skólanum samkvæmt stundatöflu. Hafi nemandi farsíma, snjallúr eða tónhlöðu með sér í skólann skal hafa slökkt á þeim og geyma tækin í skólatösku eða biðja umsjónarkennara fyrir þau. Brjóti nemandi reglur um notkun tækja verða foreldrar látnir vita af því með bókun í Mentor.

Hollusta og næring

Nemendur eiga þess kost að kaupa heita máltíð í hádeginu en greiðsla fyrir matinn er innheimt mánaðarlega fyrirfram. Þeir sem ekki eru í mataráskrift hafi með sér hollt nesti sem þeir neyta í matsal. Nemendur skulu koma með hollt morgunnesti og mælst er til að þeir komi með ávexti og grænmeti. Sælgæti, sætabrauð og gosdrykkir eru ekki leyfðir í skólanum eða í ferðum á vegum hans nema við sérstök tækifæri. Neysla matar og drykkjar er óheimil á göngum skólans.

Reglur um skólasókn

Stundvísi

Nemendum er skylt að sækja grunnskóla sbr. 3. gr. grunnskólalaga. Góð skólasókn er nemandanum mikilvæg ef námið á að skila árangri. Foreldrum/forráðamönnum ber skylda til þess að börn þeirra stundi skólann af alúð og samviskusemi. Mikilvægt er að nemendur temji sér stundvísi og sýni námi sínu virðingu. Skólasóknareinkunn birtist í Mentor og eru foreldrar/forráðamenn hvattir til að skoða hana reglulega. Yfirlit yfir skólasókn nemenda eru send í tölvupósti mánaðarlega.

Ástundun

Við upphaf hverrar annar byrjar hver nemandi með skólasóknareinkunnina 10. Komi nemandi til kennslustofu á eftir kennara og kennsla er hafin telst hann seinn.

Hvert sinn sem nemandi mætir of seint dragast 0.2 frá skólasóknareinkunn.

Við hverja óheimila fjarvist eru 0,4 dregnir frá einkunninni og komi nemandi 15 mínútum of seint eða meira skráist það sem óheimil fjarvist.

Sé nemanda vísað úr tíma dragast 0,7 frá einkunninni. Sé mætingum ábótavant, nemandi óstundvís eða skrópar, verður gripið til aðgerða sem hér segir:

Strax og einkunn fyrir ástundun fer niður fyrir 9,0 sendir umsjónarkennari foreldrum sent bréf og síðan aftur ef einkunn fer niður fyrir 7,0.

Fari einkunn niður fyrir 6,0 eru foreldrar boðaðir á fund umsjónarkennara og deildarstjóra.

Ef einkunn í ástundun fer niður fyrir 5,0 eru foreldrar boðaðir á fund umsjónarkennara og skólastjórnenda.

Beri þessar aðgerðir ekki tilætlaðan árangur er ástundun nemandans lögð fyrir Nemendaverndarráð skólans þar sem ákvörðun er tekin um framhald.Ef ekki næst viðunandi árangur óskar skólastjóri og/eða foreldrar eftir ráðgjöf og þjónustu frá þjónustumiðstöð hverfisins.
Fulltrúi þjónustumiðstöðvar vinnur með skólastjóra og foreldrum að lausn málsins.
Finnist ekki viðunandi lausn fyrir nemandann þá er málið tilkynnt til Barnaverndar
Reykjavíkur og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur.
Teymi stofnað um málið. Barnavernd Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð á vinnu þess.

Forföll og leyfi

Forföll nemenda þarf að tilkynna strax að morgni. Ef misbrestur verður á því er hringt heim til nemenda til að kanna ástæðu fjarveru. Forföll sem ekki eru tilkynnt samdægurs verða skráð sem óheimil fjarvist. Forföll nemanda sem skráður er veikur þarf að tilkynna daglega. Umsjónarkennari getur veitt leyfi í einn dag en ef um fleiri daga er að ræða skal sækja um það á sérstöku eyðublaði til skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra. Foreldrar/forráðamenn bera ábyrgð á að nemandi vinni upp það nám sem þeir verða af í leyfum.

Viðbrögð við agabrotum

Ávallt skal tekið á agabrotum af fyllstu alvöru í samvinnu allra starfsmanna skólans. Áhersla er lögð á að umsjónarkennari ræði brotið við nemandann og hjálpi honum að leysa farsællega úr málum sínum um leið og þau koma upp. Ef mál koma upp hjá sérgreinakennara þá ræðir hann við nemandann og gerir umsjónarkennara grein fyrir því. Sama gildir um mál sem upp koma í frímínútum, þau ber að tilkynna umsjónarkennara. Komi til þess að víkja þurfi nemanda úr tíma skal honum komið í umsjá starfsmanns skólans.Sé nemanda vísað úr tíma boðar umsjónarkennari foreldra til fundar samdægurs.

1.      stigs agabrot.

Ef nemandi:

Viðbrögð

ögrar, þrasar og lendir í rifrildi

truflar athafnir, leiki eða vinnu annarra

gengur illa um

notar særandi, niðrandi orðbragð eða hæðni

Starfsmaður ræðir við nemandann, honum er leiðbeint og lögð áhersla á að hann skilji hvaða reglu hann braut.

Nemandinn endurtekur regluna

Sé um ítrekað brot að ræða lætur umsjónarkennari foreldra vita símleiðis.

 

2.      stigs agabrot

Ef nemandi:

Viðbrögð

neitar að fylgja fyrirmælum

er ókurteis

hrekkir og stríðir öðrum

lendir í stimpingum

Starfsmaður ræðir við nemandann og lætur umsjónarkennara vita.

Umsjónarkennari skráir atvikið í Mentor og birtir foreldrum.

Sé um ítrekað brot að ræða boðar umsjónarkennari foreldra til fundar

 

3.      stigs agabrot

Ef nemandi:

Viðbrögð

sýnir ógnandi hegðun

lendir í slagsmálum

skemmir eigur annarra eða skólans

sýnir ítrekuð 2. stigs brot

Nemandi er færður til deildarstjóra og rætt við hann.

Umsjónarkennari/deildastjóri skráir atvikið í Mentor og boðar foreldra til viðtals.

Málinu vísað í lausnateymi

 

4.      stigs agabrot

Ef nemandi:

Viðbrögð

sýnir alvarlegt ofbeldi

stelur

fremur innbrot í skóla

fremur alvarleg skemmdarverk

Þegar 4. stigs agabrot koma upp metur skólastjóri hverja af neðangreindum leiðum hann velur að fara:


Leið 1 Lausnarleið skóla:

Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.

Nemandi sendur heim í samráði við foreldra á meðan málið er til frekari skoðunar.

Ef um ofbeldi er að ræða hefur skólastjóri samband við foreldra þolanda. Ef ekki er um kæru að ræða leitar skólastjóri heimildar foreldra til lausnar málsins innan skólans.

Skólastjóri hefur samband við þjónustumiðstöð hverfisins og óskar eftir aðkomu þeirra að málinu.

Fundað með geranda og foreldrum hans um framhald málsins. Ráðgjöf og þjónusta boðin frá þjónustumiðstöð hverfisins.

Tilkynning send til Barnaverndar Reykjavíkur ef talin er þörf á.

Lausnarleið ákveðin í samráði við aðila.

Finnist ekki viðunandi lausn er málinu vísað til Barnaverndar Reykjavíkur sem heldur utan um málið á meðan leitað er frekari lausnar


Leið 2 Lögregla:

Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.

Skólastjóri tilkynnir lögreglu um málið og fer fram á rannsókn málsins.

Skólastjóri grípur til tímabundinnar brottvikningar nemanda. Það tilkynnt foreldrum og skólanefnd.

Lögregla rannsakar málið. Um framhald máls fer samkvæmt niðurstöðu lögreglurannsóknar.

Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um minniháttar mál er að ræða fer framhald málsins samkvæmt lausnarleið skóla.

Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um alvarlegt lögbrot hefur verið að ræða fer um framhald málsins samkvæmt eftirfarandi ferli:

Lögregla tilkynnir Barnavernd Reykjavíkur um málið, sem vinnur í málinu. Fulltrúi Barnaverndar Reykjavíkur kallar til fundar fulltrúa þjónustumiðstöðvar hverfisins, Menntasviðs Reykjavíkur, skóla og foreldra viðkomandi nemanda. Aðilar vinna að lausn málsins.

Teymi stofnað um málið þar sem Barnavernd Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð á vinnu þess. Á meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla, tímabundinni brottvísun eða í öðru sérúrræði.

Finnist ekki viðunandi lausn geta aðilar vísað ágreiningi til úrlausnar og úrskurðar til Mennta-og menningarmálaráðuneytisins.

Verklagsreglur um líkamlegt inngrip.

Verklagsreglur skólans um líkamlegt inngrip í mál nemenda eru byggðar á leiðbeiningum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur um túlkun 13. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum.

·         Starfsfólki skólans eða öðrum sem koma fram fyrir hans hönd er bannað að beita nemendur líkamlegum refsingum

·         Líkamlegt inngrip í aðstæður er einungis leyfilegt verði að grípa inn í atburðarás sem valdið gæti líkamstjóni eða skaða, eða stórfelldu eignatjóni og skal einungis beitt í ýtrustu neyð og þegar ljóst er að aðrar leiðir duga ekki til.

·         Láta skal af inngripi þegar hætta er liðin hjá.

·         Þurfi að beita nemanda líkamlegu inngripi skal það tilkynnt umsjónarkennara tafarlaust og foreldrar upplýstir um málið. Einnig ber að upplýsa skólastjórnendur um málið

·         Umsjónarkennari skráir atvikuið í dagbók nemanda í Mentor í samvinnu við þann sem greip inn í atburðarás.

Skólareglur Laugarnesskóla eru unnar með hliðsjón af og í samræmi við 14. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008, reglugerð nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum og  verklagreglur Reykjavíkurborgar um þjónustu við grunnskólanema með fjölþættan vanda.

Einnig eru áherslur í PBS (Positive Behavior Support) forvarnar- og hegðunarkerfi sem notað er í skólanum hafðar til hliðsjónar.

Í Laugarnesskóla er lögð áhersla á samvinnu allra sem þar starfa við að byggja upp jákvæðan starfsanda og leysa ágreining friðsamlega, af umburðarlyndi og virðingu við alla. Undanfarin ár hefur verið innleitt heildstætt agakerfi PBS, sem miðar að því að allir starfsmenn skólans komi að mótun og viðhaldi æskilegri hegðun í skólanum. Til þess að svo megi verða er mikilvægt að hver og einn virði náunga sinn sem sjálfan sig og trufli ekki aðra við vinnu sína.

Laugarnesskóli vill í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Í skólanum er unnið eftir einkunnarorðunum lífsgleði, nám, samvinna, kærleikur, ósk, og eru skólareglur tengdar þessum meginstoðum. Til að tryggja gott skólastarf setjum við í Laugarnesskóla okkur starfsreglur sem gilda á skólatíma. Kennarar kynna nemendum skólareglurnar og ræðir mikilvægi þeirra í skólasamfélaginu. Að hausti er farið vel yfir reglurnar en jafnframt eru þær rifjaðar upp síðar eftir efnum og aðstæðum. Í samvinnu við heimilin vill starfsfólk skólans leitast við að vera nemendum góðar fyrirmyndir og leggja áherslu á að efla siðferðisvitund og ábyrga hegðun þeirra.

Samskipti og framkoma

Grunnskóli er vinnustaður nemenda og þeirra annað heimili. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Allir nemendur eiga rétt á að fá að stunda nám við skólann í friði og öryggi. Allir nemendur eiga rétt á að koma skoðunum sínum á framfæri.

Við hrósum fyrir það sem vel er gert og hjálpumst að við að laga það sem miður fer.

Við komum fram við aðra eins og við viljum láta koma fram við okkur.

Góð umgengni innandyra

Nemendum ber að ganga vel um húsnæði og skólalóð, virða þær reglur sem settar eru og fara að fyrirmælum starfsfólks. Nemendum og starfsfólki ber að sýna prúðmannlega framkomu og bera virðingu fyrir öllu umhverfi sínu

·         Við heilsum og kveðjum á hæverskan hátt og sýnum hvert öðru virðingu í orðum og gerðum.

·         Við göngum ávallt hægra megin í stigum og á göngum

·         Við göngum hljóðlega um skólahúsnæðið

·         Við gætum þess að það ríki vinnufriður á sameiginlegum vinnusvæðum.

·         Við bíðum í röð þangað til kemur að okkur

·         Við hengjum yfirhafnir á snaga og röðum skóm snyrtilega.

·       Góð hegðun í matsalnum

·         Við göngum í röð frá skólastofu í matsal

·         Við bíðum í röð eftir því að komi að okkur

·         Við sitjum prúð á meðan við mötumst

·         Höfum hljótt meðan borðað er.

·         Við göngum snyrtilega frá þegar við erum búin að borða og förum aftur í stofuna eða í frímínútur.

Góð hegðun utandyra

Samskipti nemenda í útivist skulu einkennast af félagsanda, tillitssemi og virðingu fyrir umhverfi, skólafélögum og starfsfólki.

·         Við tökum tillit til annarra í frímínútum.

·         Við göngum vel um trjágróður og leiktæki.

·         Ef við verðum vör við að einhverjir eru að brjóta skólareglur snúum við okkur til starfsmanna

·         Við virðum rétt annarra til að fá að vera í friði.

·         Við komum inn strax og skólabjallan hringir.

·         Við köstum einungis snjó á afmörkuðu leiksvæði.

·         Við látum hjól, hlaupahjól eða línuskauta vera kyrr í frímínútum.

Nemendur eiga að vera á skólalóð í frímínútum og halda sig á fyrirfram ákveðnum svæðum. Boltavöllum er úthlutað eftir ákveðnu kerfi og ber nemendum að virða rétt annarra til notkunar þeirra. Hætta skal leikjum þegar skólabjalla hringir og fara inn.Nemendum ber að fara í útivist í frímínútum.. Ef nemandi þarf að vera inni af einhverjum orsökum geta foreldrar óskað þess og þurfa að senda skriflega beiðni um slíkt til umsjónarkennara.

Góð hegðun í ferðum á vegum skólans

Skólareglur Laugarnesskóla gilda i öllum ferðum. Nemendur eru fulltrúar skólans í þeim ferðalögum sem farin eru á vegum hans. Þeim ber að hlíta sömu reglum á ferðalögum sem í skólanum. Komist nemandi af einhverri ástæðu ekki með í skipulagðar vettvangs- eða nemendaferðir er honum ætlað að mæta í skólann til annars skólastarfs. Nemendur og foreldrar/forráðamenn fá upplýsingar um fyrirhuguð ferðalög/vettvangsferðir tímanlega. Ef ferðalag á vegum skólans stendur yfir nótt þarf skriflegt leyfi foreldra/forráðamanna. Hafi málum nemanda verið vísað til skólastjórnenda vegna brota á skólareglum er það ákvörðun skólastjórnar í samráði við umsjónarkennara hvort viðkomandi nemandi fær heimild til þátttöku í ferð á vegum skólans. Ávallt skal gera ráðstafanir til þess að nemandinn fái umönnun eða kennslu á meðan á ferðinni stendur og tilkynna foreldrum/forráðamönnum ástæður og tilhögun. Gerist nemandi sekur um brot á skólareglum eða landslögum þar sem hann er á vegum skólans verður hann sendur heim á kostnað foreldra / forráðamanna sinna.

Öryggisatriði

Af öryggisástæðum er þess óskað að reiðhjól séu búin nagladekkjum þegar hálka er eða snjór. Samkvæmt umferðalögum á allur búnaður á reiðhjólum að vera í lagi og að nemendur séu með hjálma. Það sama gildir um hjólabretti, hlaupahjól og línuskauta.

Peningar, tæki og önnur verðmæti

Nemendum er óheimilt að koma með peninga í skólann að þarflausu. Verðmæti skulu ekki skilin eftir í fatnaði á göngum eða í búningsklefum. Verðmæti sem nemendur taka með sér í skólann er á ábyrgð foreldra/forráðamanna. Valdi nemandi skemmdum á búnaði og tækjum skólans, starfsfólks eða skólafélaga skulu forráðamenn bæta tjónið. Skólinn ber ekki ábyrgð á reiðhjólum, og hlaupahjólum sem nemendur koma á í skólann. Öll mál sem tengjast skemmdum verða foreldrar að gera upp sín í milli. Nemendum ber að fara vel með námsgögn sem þeim eru fengin. Týni nemandi bók eða kennslutæki sem hann ber ábyrgð á eða skemmi af ásettu ráð, ber forráðamönnum að bæta skaðann.

Reglur um rafeindatæki

Nemendum er óheimil notkun farsíma á skólatíma. Skólatími telst sá tími sem nemendur eru í skólanum samkvæmt stundatöflu. Hafi nemandi farsíma, snjallúr eða tónhlöðu með sér í skólann skal hafa slökkt á þeim og geyma tækin í skólatösku eða biðja umsjónarkennara fyrir þau. Brjóti nemandi reglur um notkun tækja verða foreldrar látnir vita af því með bókun í Mentor.

Hollusta og næring

Nemendur eiga þess kost að kaupa heita máltíð í hádeginu en greiðsla fyrir matinn er innheimt mánaðarlega fyrirfram. Þeir sem ekki eru í mataráskrift hafi með sér hollt nesti sem þeir neyta í matsal. Nemendur skulu koma með hollt morgunnesti og mælst er til að þeir komi með ávexti og grænmeti. Sælgæti, sætabrauð og gosdrykkir eru ekki leyfðir í skólanum eða í ferðum á vegum hans nema við sérstök tækifæri. Neysla matar og drykkjar er óheimil á göngum skólans.

Reglur um skólasókn

Stundvísi

Nemendum er skylt að sækja grunnskóla sbr. 3. gr. grunnskólalaga. Góð skólasókn er nemandanum mikilvæg ef námið á að skila árangri. Foreldrum/forráðamönnum ber skylda til þess að börn þeirra stundi skólann af alúð og samviskusemi. Mikilvægt er að nemendur temji sér stundvísi og sýni námi sínu virðingu. Skólasóknareinkunn birtist í Mentor og eru foreldrar/forráðamenn hvattir til að skoða hana reglulega. Yfirlit yfir skólasókn nemenda eru send í tölvupósti mánaðarlega.

Ástundun

Við upphaf hverrar annar byrjar hver nemandi með skólasóknareinkunnina 10. Komi nemandi til kennslustofu á eftir kennara og kennsla er hafin telst hann seinn.

Hvert sinn sem nemandi mætir of seint dragast 0.2 frá skólasóknareinkunn.

Við hverja óheimila fjarvist eru 0,4 dregnir frá einkunninni og komi nemandi 15 mínútum of seint eða meira skráist það sem óheimil fjarvist.

Sé nemanda vísað úr tíma dragast 0,7 frá einkunninni. Sé mætingum ábótavant, nemandi óstundvís eða skrópar, verður gripið til aðgerða sem hér segir:

Strax og einkunn fyrir ástundun fer niður fyrir 9,0 sendir umsjónarkennari foreldrum sent bréf og síðan aftur ef einkunn fer niður fyrir 7,0.

Fari einkunn niður fyrir 6,0 eru foreldrar boðaðir á fund umsjónarkennara og deildarstjóra.

Ef einkunn í ástundun fer niður fyrir 5,0 eru foreldrar boðaðir á fund umsjónarkennara og skólastjórnenda.

Beri þessar aðgerðir ekki tilætlaðan árangur er ástundun nemandans lögð fyrir Nemendaverndarráð skólans þar sem ákvörðun er tekin um framhald.Ef ekki næst viðunandi árangur óskar skólastjóri og/eða foreldrar eftir ráðgjöf og þjónustu frá þjónustumiðstöð hverfisins.
Fulltrúi þjónustumiðstöðvar vinnur með skólastjóra og foreldrum að lausn málsins.
Finnist ekki viðunandi lausn fyrir nemandann þá er málið tilkynnt til Barnaverndar
Reykjavíkur og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur.
Teymi stofnað um málið. Barnavernd Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð á vinnu þess.

Forföll og leyfi

Forföll nemenda þarf að tilkynna strax að morgni. Ef misbrestur verður á því er hringt heim til nemenda til að kanna ástæðu fjarveru. Forföll sem ekki eru tilkynnt samdægurs verða skráð sem óheimil fjarvist. Forföll nemanda sem skráður er veikur þarf að tilkynna daglega. Umsjónarkennari getur veitt leyfi í einn dag en ef um fleiri daga er að ræða skal sækja um það á sérstöku eyðublaði til skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra. Foreldrar/forráðamenn bera ábyrgð á að nemandi vinni upp það nám sem þeir verða af í leyfum.

Viðbrögð við agabrotum

Ávallt skal tekið á agabrotum af fyllstu alvöru í samvinnu allra starfsmanna skólans. Áhersla er lögð á að umsjónarkennari ræði brotið við nemandann og hjálpi honum að leysa farsællega úr málum sínum um leið og þau koma upp. Ef mál koma upp hjá sérgreinakennara þá ræðir hann við nemandann og gerir umsjónarkennara grein fyrir því. Sama gildir um mál sem upp koma í frímínútum, þau ber að tilkynna umsjónarkennara. Komi til þess að víkja þurfi nemanda úr tíma skal honum komið í umsjá starfsmanns skólans.Sé nemanda vísað úr tíma boðar umsjónarkennari foreldra til fundar samdægurs.

1.      stigs agabrot.

Ef nemandi:

Viðbrögð

ögrar, þrasar og lendir í rifrildi

truflar athafnir, leiki eða vinnu annarra

gengur illa um

notar særandi, niðrandi orðbragð eða hæðni

Starfsmaður ræðir við nemandann, honum er leiðbeint og lögð áhersla á að hann skilji hvaða reglu hann braut.

Nemandinn endurtekur regluna

Sé um ítrekað brot að ræða lætur umsjónarkennari foreldra vita símleiðis.

 

2.      stigs agabrot

Ef nemandi:

Viðbrögð

neitar að fylgja fyrirmælum

er ókurteis

hrekkir og stríðir öðrum

lendir í stimpingum

Starfsmaður ræðir við nemandann og lætur umsjónarkennara vita.

Umsjónarkennari skráir atvikið í Mentor og birtir foreldrum.

Sé um ítrekað brot að ræða boðar umsjónarkennari foreldra til fundar

 

3.      stigs agabrot

Ef nemandi:

Viðbrögð

sýnir ógnandi hegðun

lendir í slagsmálum

skemmir eigur annarra eða skólans

sýnir ítrekuð 2. stigs brot

Nemandi er færður til deildarstjóra og rætt við hann.

Umsjónarkennari/deildastjóri skráir atvikið í Mentor og boðar foreldra til viðtals.

Málinu vísað í lausnateymi

 

4.      stigs agabrot

Ef nemandi:

Viðbrögð

sýnir alvarlegt ofbeldi

stelur

fremur innbrot í skóla

fremur alvarleg skemmdarverk

Þegar 4. stigs agabrot koma upp metur skólastjóri hverja af neðangreindum leiðum hann velur að fara:


Leið 1 Lausnarleið skóla:

Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.

Nemandi sendur heim í samráði við foreldra á meðan málið er til frekari skoðunar.

Ef um ofbeldi er að ræða hefur skólastjóri samband við foreldra þolanda. Ef ekki er um kæru að ræða leitar skólastjóri heimildar foreldra til lausnar málsins innan skólans.

Skólastjóri hefur samband við þjónustumiðstöð hverfisins og óskar eftir aðkomu þeirra að málinu.

Fundað með geranda og foreldrum hans um framhald málsins. Ráðgjöf og þjónusta boðin frá þjónustumiðstöð hverfisins.

Tilkynning send til Barnaverndar Reykjavíkur ef talin er þörf á.

Lausnarleið ákveðin í samráði við aðila.

Finnist ekki viðunandi lausn er málinu vísað til Barnaverndar Reykjavíkur sem heldur utan um málið á meðan leitað er frekari lausnar


Leið 2 Lögregla:

Skólastjóri tilkynnir foreldrum um málið.

Skólastjóri tilkynnir lögreglu um málið og fer fram á rannsókn málsins.

Skólastjóri grípur til tímabundinnar brottvikningar nemanda. Það tilkynnt foreldrum og skólanefnd.

Lögregla rannsakar málið. Um framhald máls fer samkvæmt niðurstöðu lögreglurannsóknar.

Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um minniháttar mál er að ræða fer framhald málsins samkvæmt lausnarleið skóla.

Ef lögreglurannsókn leiðir í ljós að um alvarlegt lögbrot hefur verið að ræða fer um framhald málsins samkvæmt eftirfarandi ferli:

Lögregla tilkynnir Barnavernd Reykjavíkur um málið, sem vinnur í málinu. Fulltrúi Barnaverndar Reykjavíkur kallar til fundar fulltrúa þjónustumiðstöðvar hverfisins, Menntasviðs Reykjavíkur, skóla og foreldra viðkomandi nemanda. Aðilar vinna að lausn málsins.

Teymi stofnað um málið þar sem Barnavernd Reykjavíkur leiðir teymið og ber ábyrgð á vinnu þess. Á meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla, tímabundinni brottvísun eða í öðru sérúrræði.

Finnist ekki viðunandi lausn geta aðilar vísað ágreiningi til úrlausnar og úrskurðar til Mennta-og menningarmálaráðuneytisins.

Verklagsreglur um líkamlegt inngrip.

Verklagsreglur skólans um líkamlegt inngrip í mál nemenda eru byggðar á leiðbeiningum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur um túlkun 13. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum.

Starfsfólki skólans eða öðrum sem koma fram fyrir hans hönd er bannað að beita nemendur líkamlegum refsingum

Líkamlegt inngrip í aðstæður er einungis leyfilegt verði að grípa inn í atburðarás sem valdið gæti líkamstjóni eða skaða, eða stórfelldu eignatjóni og skal einungis beitt í ýtrustu neyð og þegar ljóst er að aðrar leiðir duga ekki til.

Láta skal af inngripi þegar hætta er liðin hjá.

Þurfi að beita nemanda líkamlegu inngripi skal það tilkynnt umsjónarkennara tafarlaust og foreldrar upplýstir um málið. Einnig ber að upplýsa skólastjórnendur um málið

Umsjónarkennari skráir atvikuið í dagbók nemanda í Mentor í samvinnu við þann sem greip inn í atburðarás.

 

Prenta | Netfang