Áætlun gegn einelti

Skilgreining á einelti

Einelti er áreiti sem gerist nokkrum sinnum í viku og yfir nokkurn tíma. Sé um einelti að ræða gerist þetta oft og mörgum sinnu og sá sem verður fyrir því á erfitt með að verja sig. Ef nemenda er strítt aftur og aftur á óþægilegan og meiðandi hátt er það líka einelti. Þar er oft misvægi á valdi og sá kraftmeiri ræðst á þann kraftminni. Í eineltismálum geta gerendur verið einn eða fleiri. Það er ekki einelti þegar einhverjum er strítt á góðlátlegan og vingjarnlega hátt. Það er heldur ekki einelti fyrr en þolandi upplifir aðstæður sem ógnandi og/eða niðurlægjandi á einhvern hátt. Of fer einelti leynt því jafnvel þolandinn getur þagað yfir því. En um leið og grunur vaknar hjá foreldrum og starfsfólki skóla er mikilvægt að hinir fullorðnu taki höndum saman til að stöðva ástandið.

Meðferð eineltismála

Um leið og grunur leikur á að nemandi sé lagður í einelti þarf umsjónarkennari að afla nánari upplýsinga um málið og fylgist sérstaklega með þeim nemendum sem eiga hlut að máli.

 • Hann kannar hjá samstarfsfólki hvort það hafi tekið eftir einhverju sérstöku með viðkomandi nemenda.
 • Ef umsjónarkennari metur að um einelti sé að ræða sem nær út fyrir umsjónarbekk, vísar hann málinu til lausnateymis sem boðar til fundar.
 • Umsjónarkennari gerir tengslakönnun meðal nemenda til að safna upplýsingum og ræðir einstaklingslega við nemendur til að fá skýrari mynd.
 • Umsjónarkennari tekur viðtöl við gerendur til að uppræta eineltið.
 • Umsjónarkennari ræðir við þolanda til að upplýsa hann um hvaða aðgerðir eru í gangi.
 • Umsjónarkennari ásamt deildarstjóra hefur samband við hlutaðeignandi foreldra og óskar eftir stuðningi þeirra við að uppræta eineltið.
 • Umsjónarkennari og deildastjórar upplýsa starfsmenn um málið.
 • Viðkomandi nemendur og foreldrar þeirra fá að vita að málinu verður fylgt eftir með fundi eftir 3-4 vikur til að kanna hvort allt sé eins og það á að vera.
 • Takist ekki að stöðva eineltið með þessum aðgerðum er litið svo á að málinu sé formlega vísað til skólastjóra.

Hlutverk starfsmanna skólans

Hlutverk allra starfsmanna skólans er að vera vakandi fyrir líðan og velferð nemenda. Mikilvægt er að hver sá sem telur að um einelti sé að ræða komi þeirri vitneskju sem allra fyrst til umsjónarkennara.

Hlutverk nemenda skólans

Að koma vitneskju um einelti til kennara, skólastjórnar, hjúkrunarfræðings, sálfræðings eða annarra starfsmanna.

Hlutverk foreldra

Foreldrar eru bestu kennarar barna sinna og grunnur að góðum samskiptum er lagður á unga aldri. Foreldrar eru hvattir til að ræða um líðan og samskipti við börnin. Mikilvægt er að hafa strax samband við umsjónarkennara til að ræða áhyggjur af líðan barnsins í skólanum eða ef grunur vaknar um að einelti sé í gangi í félagahópnum. Gott upplýsingaflæði milli heimilis og skóla er forsenda þess að vel gangi að sporna við einelti.

Fræðsluhefti Heimilis og skóla um einelti: Einelti - Góð ráð til foreldra. Smellið á myndina til að skoða nánar.

Heimili og skóli

Helstu forvarnir gegn einelti

Laugarnesskóli er með heildstæðan stuðningur við jákvæða hegðun, PBS, sem felur í sér áhrifaríkar aðferðir til að taka á hegðun fyrir skólann í heild. Stuðningurinn felur einnig í sér aðgerðir til að taka á áhættuhegðun og fyrir einstaka nemendur skóla sem sýna erfiða hegðun. Þessi samhæfða nálgun hefur sýnt fram á ágæti sitt þótt það sé stutt síðan hún var almennt tekin upp í skólum og skólakerfum. Rannsóknir hafa sýnt að þar sem heildstæður stuðningur er notaður í skólum hefur dregið verulega úr andfélagslegri hegðun nemenda, skemmdarverkum, árásargirni, afbrotum síðar meir og neyslu áfengis og annarra vímuefna. Ef inngrip eiga að hrífa verður að leggja höfuðáherslu á að koma í veg fyrir óviðeigandi hegðun.

Forvarnar- og inngripslíkan

Þetta módel er byggt á víðtækum rannsóknum á mismunandi börnum og þörfum þeirra. Þriggja þrepa módelið sýnir hvernig skólinn þarf að taka á agamálum út frá þremur hópum nemenda. Markmiðið er að tengja sérhvern þessara hópa mismunandi againngripum – alhliða inngrip fyrir alla nemendur, valin inngrip fyrir suma nemendur og sértæk inngrip fyrir fáa nemendur. Ein aðferð í agamálum, sem á að henta öllum nemendum, dugar ekki.

Aðrar forvarnir eru að:

 • Stuðla að samvinnu heimilis og skóla
 • Koma á fræðslu um einelti fyrir foreldra
 • Vera með virka gæsla í frímínútum, íþróttahúsum og ferðalögum á vegum skólans
 • Umsjónarkennari hafi reglulega umræðu um líðan, samskipti og hegðun
 • Umsjónarkennari setji reglur í bekknum gegn ofbeldi og einelti
 • Umsjónarkennari hvetji til þess að forráðamenn setji reglur varðandi afmælisboð og aðrar samkomur innan bekkjar
 • Foreldrar hittist reglulega með börnum sínum
 • Nemendur þjálfist í að vinna í hóp og sýni hverjir öðrum tillitssemi, sveigjanleika og umburðarlyndi

Prenta | Netfang